Jūs esate čia

Brangūs broliai ir seserys. Linksmų Velykų!

     Nuoširdžiausiai sveikinu Jus visus, drauge besidžiaugiančius Kristaus prisikėlimu, jo pergale prieš mirtį.

     Šventų Velykų dienos Evangelija mums glaustai atpasakoja įvykius po Kristaus prisikėlimo. Joje minima, kad Marija Magdalietė pirmoji pamato tuščią kapą. Ji nubėga šią žinią pranešti Jėzaus mokiniams. Šie tuoj pat skuba įsitikinti, ar tiesa tai, ką girdi. Vienas iš atbėgusiųjų prie Viešpaties kapo buvo apaštalas evangelistas Jonas. Jis atpasakoja to ryto įvykius kaip juose gyvai dalyvavęs liudytojas. Evangelistas Jonas pastebi, jog žinia apie Jėzaus prisikėlimą plito labai greitai. Tiek Marija Magdalietė, tiek apaštalai bėgte bėgo išgirdę šią žinią. Tuo metu jiems nebuvo nieko svarbesnio. Evangelijos pasakojimo apie Velykų rytą svarbiausioji mintis ta, kad pirmieji liudytojai, išvydę tuščią Jėzaus kapą ir jame paliktas, tvarkingai suvyniotas drobules, įtikėjo, jog Jėzus, kaip skelbė Raštai, prisikėlė iš numirusių. Taip Prisikėlimo šviesa nutvieskė ir jų širdis. Velykų ryto žinia, kai ja įtikima, panašiai paveikia visus. Ji nurita sunkius akmenis ne tik nuo Kristaus kapo, bet ir nuo mūsų širdžių. Velykų žinia padeda suprasti didį Dievo numatytą išganymo planą, Kūrėjo gerumą žmogui. Tai ypatinga naujiena. Nieko svarbesnio per savo gyvenimą žmogus negali išgirsti, kadangi Kristaus prisikėlimas atveria kelią į amžinybę.

     Šiandienos žmogui, skubančiam, bėgančiam, esančiam vis nesibaigiančių darbų ir rūpesčių sūkuryje, reikia stabtelėti ir išgirsti, suprasti ir patikėti, jog Kristus tikrai prisikėlė. Tai svarbu, kad nuostabi amžinojo gyvenimo galimybė neliktų praleista. Tokios galimybės praradimas būtų nepalyginamai didesnis nuostolis, nei netekti loterijoje milijonų pamiršus, kad turi laimingą bilietą. Mielieji, kviečiu ir raginu kartu su apaštalu Pauliumi: „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje“ (Kol 3, 1). Velykų dienos šventųjų Mišių antrajame skaitinyje apaštalas mus kartu ir drąsina: „Kai apsireikš Kristus – mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi“ (Kol 3, 4). Tokiai šlovei ir amžinajam gyvenimui esame pašaukti visi. Tegul džiaugsmingos šv. Velykų žinios priėmimas ir gyvenimas ja mus veda į amžinybės vilties išsipildymą.

     Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila

____________________________________________________________________________________

       Šią šviesią ir išganingą Viešpaties Prisikėlimo dieną nuoširdžiai džiaugiuosi sveikindamas Jus, mieli tikintieji, įkvepiančiais ir visad didžiais Velykų žinios žodžiais: Kristus prisikėlė! Jėzus, mirties nugalėtojas, Prisikėlimu dovanoja pasauliui pačią didžiausią viltį: nugalėti tamsą, beprasmybę ir mirtį. Ši Velykinė viltis, kartu su apaštalu Pauliumi, kviečia džiūgauti: „Kurgi, mirtie, tavoji pergalė? Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?“ (1 Kor. 15,55)

       Brangieji, įsileiskime į savo gyvenimą Jėzaus padovanotą viltį. Neškime ir dovanokime ją mus supančiam pasauliui, kad dieviškai vilčiai palietus širdis jose sklaidytųsi vienišumo, nusivylimo ir beprasmybės tamsa; kad subirtų susvetimėjimo, abejingumo ir nejautros sienos. Būkime gyvais Velykų džiaugsmo ir vilties varpais, skambančiais diena iš dienos, kiekvieną minutę, kiekvieną akimirką ir kviečiančiais tikėti Gyvenimu.

     Džiaugsmingo Aleliuja!

     Prienų parapijos klebonas Jonas Baliūnas
_____________________________________________________________________________________

     Gerieji Prienų žmonės,

     Velykos – „Pascha“, tai Nukryžiuoto ir Prisikėlusio Kristaus laimingas perėjimas per pačią mūsų širdžių gelmę. „Elkitės kaip šviesos vaikai. O šviesos vaisiai reiškiasi visokiu gerumu, teisumu ir tiesa“ (Ef 5,8-9), moko šv. apaštalas Paulius. Leiskimės perkeičiami Kristaus artumo dvasios, kad galėtume vienas kitam ištiesti pagalbos, susitaikinimo ranką, spindinčiu veidu ir meilės pilnomis akimis ištarti pastiprinimą nešančius žodžius: „Nebijokite“…  Tegul Prisikėlęs Kristus atneša tikrąją ramybę, džiaugsmą ir velykinį pasitikėjimą.

     Aleliuja.

     Monsinjoras jubiliatas Juozapas Užupis

Tags: