Jūs esate čia

Naujienos

Advento rekolekcijos vyks gruodžio 17-18 dienomis

Adventas tai ne vien prisiminimas daugiau nei prieš 2000 metų buvusio Dievo atėjimo į mūsų žemę. Adventas – tai laikas, kai Dievas ateina tuo pačiu tikslu ir šiandien į mūsų tarpą, mūsų šeimas, mūsų parapijų bendruomenes per Eucharistiją, Šv. Mišių šventimą, per Šventąją Komuniją ateina asmeniškai į kiekvieno mūsų širdį, kad ją padarytų tinkamą amžinajai laimei.

Tags: 

Gruodžio 4 d. Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis,

Gruodžio 4 d., sekmadienį 10 val. Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis, po kurių įvyks 2017 m. kalendoriaus ,,Išganytojo relikvijos" pristatymas. Visus maloniai kviečiame dalyvauti.

 

Tags: 

Lapkričio 27 d.- pirmasis Advento sekmadienis

Lapkričio 27 d.- pirmasis Advento sekmadienis. Rarotų šv. Mišios aukojamos rytais 8 val. Prieš šv. Mišias 7. 30 val. giedama Marijos valandos. Po šv. Mišių bus iškilmingai šventinami kalėdaičiai - plotkelės Kūčių vakarienei. Atsiimti kalėdaičius - plotkeles galite prieš ir po šv. Mišių - zakristijoje, o jei kitu laiku, prašome užeiti į kleboniją.

Tags: 

,,Caritas" vykdo labdaros akciją ,,Gerumas mus vienija"

Advento metu ,,Caritas" vykdo vargstantiems paremti skirtą labdaros akciją ,,Gerumas mus vienija". Akcijos metu platinamos žvakelės, norint surinkti aukų gailestingumo darbams. ,,Caritas" aukas už žvakeles naudoja labiausiai vargstantiems ir skurstantiems, ligų ar nelaimių ištiktiems paremti, taip išreiškiant savo krikščionišką solidarumą ir meilę artimui. Šiais metais prie žvakelės pridedamas lankstinukas, supažindinantis su Advento vainiko prasme. Kviečiame dalyvauti Advento akcijoje. Žvakeles galėsite įsigyti sekmadieniais po Šv.

Tags: 

Kviečiame įsijungti į bendrą Rožinio maldą.

Primename, kad kiekvieną šeštadienį prieš vakarines Šv. Mišias 16.30 val. bažnyčioje kalbamas Rožinis. Kviečiame tikinčiuosius įsijungti į bendrą Rožinio maldą.

Tags: 

Prisijunkime prie Europos piliečių iniciatyvos ,,Mama, tėtis ir vaikai"

Lietuva prisijungė prie Europos piliečių iniciatyvos ,,Mama, tėtis ir vaikai". Siūloma, kad žodis ,,šeima" reikštų susituokusius vyrą ir moterį, gimdytojus ir jų vaikus ar artimiausius giminaičius. Kad ši iniciatyva būtų sėkminga, prie jos turime prisidėti ir mes pasirašydami ir kitus paragindami tai padaryti. Po šv. Mišių galėsite tai padaryti, pasirašydami specialiuose lapuose. Tą galima padaryti ir internetu, nuoroda pridedama:

https://signatures.mumdadandkids.eu/oct-web-public/index.do

 

Tags: 

Kviečiame į katechezę, skirtą tėvams

Mieli tėveliai, kurių vaikai ruošiasi Pirmąjai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui, maloniai jus kviečiame į katechezę skirtą tėvams, kuri vyks lapkričio 8 d., antradienį, 17.30 val. parapijos namų salėje.

Tags: 

Artėja Visų Šventųjų šventė ir Vėlinės

Lapkričio 1 d. - Visų Šventųjų šventė. Šventė privaloma. Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka: 8; 10; suma 12 30 ir vakare 17 val. Kartu yra ir pirmasis mėnesio antradienis. Ryte 8 val. melsimės aukotojų į šv. Antaną intencijomis. Vakaro šv. Mišios 17 val. bus aukojamos aukotojų intencijomis už mirusius ir daroma gedulinga procesija bažnyčioje.

Tags: 

Spalio 20 d. kun. Antano Grabnicko paskaita „Kodėl reikalinga dvasių skyrimo dovana“

Spalio 20 d., ketvirtadienį, po vakaro šv. Mišių parapijos namuose vyks br. kun. Antano Grabnicko OFM paskaita „Kodėl reikalinga dvasių skyrimo dovana“. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Lietuvos vyskupų priešrinkiminis ganytojiškas laiškas

Brangūs tikintieji ir visi geros valios Lietuvos piliečiai,

Mūsų Tėvynė pradėjo antrąjį laisvo ir nepriklausomo gyvenimo dvidešimtpenkmetį. Tai – ypatinga mūsų tautos patriarchų, laisvės kovotojų brolių ir seserų dovana mums, pašauktiems toliau tęsti laisvos Lietuvos kūrimo darbą. Laisvė yra ne tik duotis, bet ir nuolatinė užduotis. Tai - mūsų dalyvavimas visuomenės gyvenime.

Tags: 

Birštone evangelizacins renginys: "Marija - Rožinio Karalienė"

Šventosios Šeimos bendruomenė kviečia visus Birštono parapijiečius ir svečius į evangelizacinį renginį: "Marija - Rožinio Karalienė".

Rugsėjo 30 d. krikščioniškos muzikos koncertas J. Basanavičiaus aikštėje.
Spalio 1 d. - 15 val. PARODOS ,,MARIJA ROŽINIO KARALIENĖ" ATIDARYMAS Birštono sakraliniame muziejuje (Birutės g. 10) 
17 val. katechezė bažnyčioje "Rožinis krikščionio gyvenime" - ses. Fausta Palaimaitė SF.
18 val Šventosios Mišios 
19 val. Adoracija, išpažintys, užtarimo malda. 

Tags: 

Dar galima užsirašyti į Alfa kursą

Dar galima užsirašyti į Alfa kursą. Šis kursas buvo labiau orientuotas į netikinčiuosius ir niekada ar retai besilankančius bažnyčioje, tačiau puikiai tinka ir praktikuojantiems katalikams, taip pat visiems, norintiems giliau pažinti krikščionybę, ieškantiems atsakymų į esminius gyvenimo klausimus.

Prienų parapijoje Alfa kursas pradėtas rugsėjo 19 d., tačiau iki spalio 3 d. dar laukiame naujų dalyvių. Susitikimai vyksta Prienų parapijos namuose pirmadieniais 17.30 val.

Tags: 

Keičiasi vakarinių šv. Mišių laikas

Nuo spalio 1 d. vakarinės šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 17 val. Spalio mėnuo yra skirtas Rožinio maldai. Kviečiame tikinčiuosius spalio mėnesį kasdien kalbėti Rožinį. Rožinis bus kalbamas po vakarinių šv. Mišių. Įvykdžius įprastines sąlygas galima pelnyti visuotinius atlaidus už bent vienos Rožinio dalies sukalbėjimą bažnyčioje ar drauge šeimoje, kartu bent trumpai apmąstant slėpinius. Prašome tikinčiuosius dalyvauti.

Tags: 

Registruojame jaunimą Sutvirtinimo Sakramentui

Rregistruojame jaunimą Sutvirtinimo Sakramentui. Žodis „Sutvirtinimas“ mums primena, kad šis sakramentas sustiprina mumyse krikšto malonę, sutvirtina mūsų ryšį su Kristumi, padaro tvirtesnį mūsų ryšį su Bažnyčia, suteikia mums ypatingą Šventosios Dvasios dovaną, kad sugebėtume skelbti tikėjimą, išpažinti Kristų ir niekada nesigėdyti jo kryžiaus. Dėl to turime pasirūpinti, kad vaikams būtų suteiktas šis sakramentas. Jei turite vaikų ar anūkų, kurie jau galėtų priimti Sutvirtinimo sakramentą, padarykite viską, kas įmanoma, kad jie sėkmingai užbaigtų šitą įkrikščioninimo kelią.

Tags: 

Kviečime ruoštis Susitaikymo ir Pirmosios šv. komunijos Sakramentams

Kviečiame vaikus, besimokančius ketvirtoje klasėje ir vyresnius, ruoštis SUSITAIKYMO IR PIRMOSIOS ŠV. KOMUNIJOS SAKRAMENTAMS.   Registracija katechezei vyksta parapijos namuose sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių. Registracijai reikia turėti Krikšto pažymėjimo kopiją.  Nuo spalio iki gegužės mėn. kartą per savaitę parapijos namuose vyks pasirengimo pamokos. Besirengiantiems Pirmajai Komunijai ir jų tėveliams sekmadieniais 10.00 val. aukojamos šv. Mišios. Pirmasis susitikimas spalio 4 d.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos