Jūs esate čia

A†A MONS. JUOZAS UŽUPIS (1929 – 1952 – 2021)

2021 m. balandžio 17 d., Prienų ligoninėje, mirė monsinjoras Juozas Užupis.
Monsinjoras Juozas Užupis gimė 1929 m. sausio 23 d. Vidgirių kaime, Šakių rajone.
1936 – 1942 m. mokėsi Griškabūdžio pradžios mokykloje, 1942 – 1948 m. Šakių gimnazijoje.
1948 – 1953 m. studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.
1952 m. rugsėjo 21 d. buvo pašventintas kunigu.
Monsinjoras Juozas Užupis darbavosi šiose pareigose:
nuo 1953 m. gegužės 18 d. – Radviliškio parapijos vikaras;
nuo 1956 m. balandžio 1 d. – Žalpių parapijos klebonas;
nuo 1959 m. balandžio 10 d. – Gižų parapijos klebonas;
nuo 1963 m. gegužės 13 d. – Gelgaudiškio parapijos klebonas;
nuo 1964 m. balandžio 30 d. – Ūdrijos parapijos klebonas;
nuo 1965 m. gegužės 8 d. – Gudelių parapijos klebonas;
nuo 1966 m. gegužės 7 d. – Gudelių ir Riečių parapijų klebonas;
nuo 1968 m. birželio 14 d. – Kauno Tarpdiecezinės Kunigų seminarijos prefektas ir dėstytojas;
nuo 1976 m. rugpjūčio 12 d. – Prienų parapijos klebonas;
nuo 1979 m. gruodžio 7 d. – Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio tribunolo notaras;
nuo 1984 m. gegužės 10 d. – ilgametis Vilkaviškio vyskupijos Kunigų tarybos ir Konsultorių kolegijos narys;
nuo 1990 m. kovo 1 d. – Aleksoto dekanato vicedekanas;
1990 m. kovo 9 d. buvo suteiktas monsinjoro garbės titulas;
nuo 1992 m. rugpjūčio 2 d. – ir Naujosios Ūtos parapijos klebonas;
nuo 1999 m. vasario 2 d. – atleidžiamas iš Aleksoto dekanato vicedekano ir bažnytinio tribunolo notaro pareigų ir skiriamas bažnytinio tribunolo oficiolu (vėliau tais pačiais metais viceoficiolu) ir Aleksoto dekanato dekanu.
nuo 2002 m. rugsėjo 4 d. – atleidžiamas iš Vilkaviškio vyskupijos tribunolo viceoficiolo pareigų.
2002 m. gegužės 16 d. buvo suteiktas Prienų miesto garbės piliečio vardas.
nuo 2003 m. balandžio 28 d. – atleidžiamas iš Aleksoto dekanato dekano, Naujosios Ūtos bei Prienų parapijų klebono pareigų bei skiriamas Prienų parapijos altarista.
Monsinjoras Juozas Užupis buvo žmonių mylimas, uolus, pareigingas, įžvalgus, Dievui ir Bažnyčiai atsidavęs kunigas. Pats monsinjoras 1999 m. žurnalistams yra apie savo gyvenimo tikslą atsakęs Justino Marcinkevičiaus žodžiais: „Nieko pasaulyje nėra gražesnio, kaip būti žmonėms reikalingu…“ Taip jis ir gyveno rasdamas kiekvienam sutiktajam laiko ir gerą žodį ilgus metus ištikimai tarnaudamas Bažnyčioje.
Monsinjoras Juozas bus pašarvotas 2021 m balandžio 18 d. nuo 15 val. Prienų parapijos bažnyčioje. Kadangi dėl pandemijos ne visi galės dalyvauti laidotuvių Šv. Mišiose, pasimelsti kviečiame už monsinjorą ir kitu metu. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos balandžio 19 d (pirmadienį) – 10, 12 ir 18 val. ir balandžio 20 d. (antradienį) 10 val.
Laidotuvių Šv. Mišios vyks 2021 m. balandžio 20 d. 15 val. Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos bažnyčioje.
Po Šv. Mišių monsinjoras Juozas Užupis bus palaidotas Prienų bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Tags: